Fouga Magister 41-AW, 7-JC, 13-TD, 13-TE (AdlA).
*46*